+

About Us

Specific goal-directed projects to empower learners and educators regarding, for example, tolerance, uniqueness and diversity, exposure to other cultures and human dignity.

We are a Parallel Medium school. For the last 7 years we have a specific Value for each week that we present to all teachers, learners and parents.

Alvorens ons met onderrig kan begin is dit ons standpunt dat almal in hierdie oorhoofse waardesisteem belê.

Leerlinge word geleer dat almal gelyk geag word. Elkeen is uniek en binne hierdie multi-kulturele skool se diversiteit het ons ‘n wonderlike eenheid bereik. Ons uitgangspunt is dat ons eers ‘n kind se siel en gees moet bereik, alvorens ons sy intellektuele vermoëns kan verbeter. ‘n Positiewe ingesteldheid teenoor die lewe is net so belangrik en daarom kry elke klasonderwyser die geleentheid om elke Vrydag gedurende Saalperiodes kinders te nomineer wat die afgelope week ‘n positiewe, goeie gedrag / daad / prestasie en iets noemenswaardig gedoen het. ‘n Leerling word dan na die verhoog geroep – gelukgewens. Alle prestasies, hoe gering ookal, word erken! Verskeie denominasies word genooi om deel te wees aan die vorming van ons leerders. Vrydae, voor die skool begin, is daar ‘n groot getal kinders wat deelneem aan die VCSV en Creare se aktiwiteite.

Elke oggend word daar in die personeelkamer beplanning vir die dag gedoen. Personeellede open elke klas en klem word gele op die waarde van die week.

Special services are rendered for learners with emotional, social and intellectual problems, because we would like to see that each and every child reaches his/her full potential as human beings. The school pays for therapist to render these services.

Our communication is wide open – each week all necessary news is published in the “Rissie News”. Parents are kept informed with messages and they can also visit our website and facebook profile.

We have sympathy for the under-privileged learners that are hungry, they are given food daily – sponsored by private businesses, churches, individuals as well as the school.

Binne ons multi-kulturele werklikheid van verskillende kulture, gewoontes en tradisies word almal blootgestel aan mekaar en leer ons om mekaar te respekteer en waardeer. Vir hierdie doel word verskeie geleenthede gereël.